Oplysninger vedrørende online tvistløsning i henhold til paragraf 14, litra 1 i forordningen om online tvistløsning:

Europa-Kommissionen giver forbrugere mulighed for at løse online tvister i henhold til paragraf 14, litra 1 i forordningen om online tvistløsning på en af deres platforme. Platformen (http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerer som et websted, hvor forbrugere kan forsøge at nå udenretlige forlig vedrørende tvister, der opstår fra online køb og kontrakter til serviceydelser.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for BOSMA ApS

AFTALEGRUNDLAGET
Mundtlige og skriftlige tilbud afgivet af vore sælgere er først bindende, når BOSMA ApS skriftligt har accepteret ordren.

PRISER Alle priser er dagspriser og er eksklusive de til enhver tid gældende skatter og afgifter.

LEVERINGSTID Alle accepterede ordrer på lagervarer leveres omgående. Mellemsalg er forbeholdt. BOSMA ApS er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, der skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig BOSMA ApS’s kontrol, hvad enten sådanne hindringer indtræder hos BOSMA ApS, BOSMA ApS’s leverandører eller i transportleddet.

FORSENDELSE
Alle ordrer leveres ab lager, og der beregnes et ekspeditionsgebyr pr. forsendelse med en værdi mindre end 400,- kr. BOSMA ApS bestemmer forsendelsesmåden.

BETALING
Netto 15 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

EJENDOMSRET
BOSMA ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil gyldig og endelig betaling af den fulde købesum har fundet sted.

REKLAMATION
Fejl og mangler skal meddeles til BOSMA ApS straks eller senest 8 dage efter varens modtagelse. BOSMA ApS’s ansvar for fejl og mangler er begrænset til værdien af de købte varer, og BOSMA ApS er uden ansvar for direkte skader, følgeskader, driftstab eller lignende.

RETURNERING AF VARER
Varer, der indgår i vort standardsortiment, tages retur indenfor 8 dage fra leveringstidspunktet, såfremt de ikke er brugt op og er i ubeskadiget originalemballage.
Ved kreditering fratrækkes 10% i returomkostninger.

PRODUKTANSVAR
BOSMA ApS påtager sig intet ansvar for skader på person eller gods ud over, hvad der følger af ufravigelige lovregler, som BOSMA ApS er underkastet, og da kun i det omfang, der følger af sådanne lovregler. Skader på købers eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved gennemførte leverancer, er kun omfattet BOSMA ApS’s ansvar, såfremt det godtgøres at skade skyldes fejl eller forsømmelse hos BOSMA ApS som følge af udvist grov uagtsomhed. BOSMA ApS’s erstatningsansvar kan aldrig overstige dækningssummen i BOSMA ApS’s produktansvarsforsikring. BOSMA ApS er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, driftstab eller lignende.

VÆRNETING
Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af samhandel med BOSMAApS, skal afgøres efter dansk ret ved BOSMA ApS’s værneting i Danmark, såfremt andet ikke udtrykkeligt aftales parterne imellem. Lov nr. 733 af den 7. december 1988 om Den Internationale Købelov kommer ikke til anvendelse på parternes retsforhold.
Produktet er tilføjet til ønskelisten
Produktet er tilføjet til sammenligning

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text